Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w podziale na zadania 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie  

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  

 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego uwzględniającą warunki i zapisy określone w załącznik nr 2 do SIWZ ; 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny. 3. 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust.5. Zamawiający dopuszcza szczególnie zmianę umowy w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług; b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Powyższe zmiany nie mogą skutkować bezzasadnym zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-07-24, godzina: 11:00,  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Część nr: 1 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,(Rdna) 

zawierająca oczyszczony, antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B 

(HBsAg), adsorbowany na wodorotlenku glinu do stosowania u osób od 16 roku 

życia,umożliwiająca uodpornienie przy zastosowaniu schematu przyspieszonego 0, 7 , 21 dni 

oraz 12 miesięcy. Fiolka lub ampułkostrzykawka, opakowania po 1 szt lub 10 szt. Lub 100szt. 

Ilość ogółem - 600 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 2 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) 

poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ B (skoniugowana) wskazana do czynnego 

uodparniania dzieci od 2 do 36 miesiąca życia – proszek i zawiesina do sporządzania 

zawiesiny do wstrzykiwań. Amp-strzykawki 0,5 ml z zawiesiną DTPa-IPV+ fiolka z 

proszkiem HiB. Ilość ogółem - 150 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 3 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa, atenuowana do stosowania od 9 

miesiąca życia. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 0,5 ml. 

Ilość ogółem - 70 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 4 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

 

 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw zapaleniu żołądka i jelit spowodowanym zakażeniem 

rotawirusem, żywa, atenuowana do czynnej immunizacji niemowląt od 6 do 24 tygodnia . 

Przeznaczona do stosowania w cyklu dwudawkowym. Ilość ogółem - 250 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 5 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T) i krztuścowi ( komponenta 

bezkomórkowa, Pa ), zawierająca 3 antygeny krztuśca, poliomyelitis ( inaktywowana) / IPV , 

haemophilus influenzę typ B ( skoniugowana/HIB/), adsorbowana, wzw typu B ( rDNA) / 

HBV,; górna granica stosowania 36 miesiąc życia. Ilość ogółem - 500 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 6 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana; 

stosowana do czynnego uodparniania osób w wieku 2 miesięcy i starszych przeciw 

inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B, 

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. Ilość ogółem - 250 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 7 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) 

inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie 

zbiorcze – 10 ampułkostrzykawek po 0,5 ml z igłą ( dwa blistry po 5 ampułkostrzykawek) lub 

opakowanie pojedyncze 1 ampułkostrzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym 

pudełku. Ilość ogółem - 300 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

 

 

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 8 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, 

zawierająca dwa antygeny krztuśca- toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus 

typ b ( skoniugowana) adsorbowana. 0,5 ml zawiesiny w ampułkostrzykawce z 2 osobnymi 

igłami – pudełko po 1 sztuce. Ilość ogółem - 60 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 9 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, 

zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), 

poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana.Fiolka z 

proszkiem + ampułko strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml z dwoma osobnymi igłami – pudełko 

 

 

po 1 szt. Ilość ogółem - 50 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 10 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (trzynasto- 

walentna, adsorbowana) Ilość ogółem - 300 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 11 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

 

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A,C,W 135,Y dla 

dzieci powyżej 2 miesiąca życia. Ilość ogółem - 60 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

krajowy numer identyfikacyjny 01717205000000, ul. ul. Żymirskiego  2 , 05-230  Kobyłka, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 7862244, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 

(22) 7862242.  

Adres strony internetowej (URL): www.mspzoz.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

 

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.mspzoz.pl  

 

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

 

 

 

Adres:  

 

 

 

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szcepionek do 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w podziale 

na zadania  

Numer referencyjny: ZP/01/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 

szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kobyłce w podziale na 11 zadań.  

 

 

 

II.5) Główny kod CPV: 33651600-4  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: • 

Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości maksymalnie do 30%, jako prawo opcji (art. 34 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) tzn. zamawiający może, lecz nie musi z niego 

skorzystać. Jednak, jeżeli podejmie decyzję o wykonaniu prawa opcji (dokupienie kolejnych 

szczepionek), wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ich zamawiającemu po cenie 

z oferty.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:  24   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów 

produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.  

Informacje dodatkowe O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu wykonawca winien posiadać ważną na 

dzień otwarcia ofert koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 

odpowiadającej przedmiotowi zamówienia zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.) lub inną równoważną aktualną 

licencję wydaną na podstawie przepisów wcześniejszych.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków:  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

• Ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku 

Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej; • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminem składania ofert,  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

• ważne pozwolenie na dopuszczenie (szczepionki) do obrotu na terenie RP lub ważne 

pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1) formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – plik „Załącznik 1 do SIWZ wzór 

formularza oferty”) zawierający niezbędne oświadczenie – obligatoryjnie; 2) pełnomocnictwo 

wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. Spółka Cywilna, konsorcjum) w 

celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców 

(pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku wyboru oferty, wykonania przedmiotu 

zamówienia); 3) upoważnienie osoby podpisującej ofertę (jeżeli nie wynika to z dokumentów 

rejestracyjnych podmiotu), oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (nie przez osobę, której 

dotyczy upoważnienie). 4) Inne wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej-oświadczenia .  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

 

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

 

 

Czas trwania:  

 

 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

 

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

 

 

Informacje dodatkowe  

 

 

 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

 

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

 

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego uwzględniającą warunki i zapisy określone w załącznik nr 2 do SIWZ ; 2. Na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny. 3. 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust.5. Zamawiający dopuszcza 

szczególnie zmianę umowy w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług; b. 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. Powyższe zmiany nie mogą skutkować bezzasadnym zwiększeniem ceny 

jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-07-24, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

 

 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 

Część nr: 1 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,(Rdna) 

zawierająca oczyszczony, antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B 

(HBsAg), adsorbowany na wodorotlenku glinu do stosowania u osób od 16 roku 

życia,umożliwiająca uodpornienie przy zastosowaniu schematu przyspieszonego 0, 7 , 21 dni 

oraz 12 miesięcy. Fiolka lub ampułkostrzykawka, opakowania po 1 szt lub 10 szt. Lub 100szt. 

Ilość ogółem - 600 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 2 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) 

poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ B (skoniugowana) wskazana do czynnego 

uodparniania dzieci od 2 do 36 miesiąca życia – proszek i zawiesina do sporządzania 

zawiesiny do wstrzykiwań. Amp-strzykawki 0,5 ml z zawiesiną DTPa-IPV+ fiolka z 

proszkiem HiB. Ilość ogółem - 150 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 3 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa, atenuowana do stosowania od 9 

miesiąca życia. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 0,5 ml. 

Ilość ogółem - 70 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

Część nr: 4 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

 

 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka przeciw zapaleniu żołądka i jelit spowodowanym zakażeniem 

rotawirusem, żywa, atenuowana do czynnej immunizacji niemowląt od 6 do 24 tygodnia . 

Przeznaczona do stosowania w cyklu dwudawkowym. Ilość ogółem - 250 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 5 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T) i krztuścowi ( komponenta bezkomórkowa, Pa ), zawierająca 3 antygeny krztuśca, poliomyelitis ( inaktywowana) / IPV , haemophilus influenzę typ B ( skoniugowana/HIB/), adsorbowana, wzw typu B ( rDNA) / HBV,; górna granica stosowania 36 miesiąc życia. Ilość ogółem - 500 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 6 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana; stosowana do czynnego uodparniania osób w wieku 2 miesięcy i starszych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. Ilość ogółem - 250 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 7 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze – 10 ampułkostrzykawek po 0,5 ml z igłą ( dwa blistry po 5 ampułkostrzykawek) lub opakowanie pojedyncze 1 ampułkostrzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku. Ilość ogółem - 300 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

 

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 8 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca- toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b ( skoniugowana) adsorbowana. 0,5 ml zawiesiny w ampułkostrzykawce z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 sztuce. Ilość ogółem - 60 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 9 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana.Fiolka z proszkiem + ampułko strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml z dwoma osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. Ilość ogółem - 50 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 10 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (trzynasto- walentna, adsorbowana) Ilość ogółem - 300 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 11 Nazwa:  Dostawa szczepionek 

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A,C,W 135,Y dla 

dzieci powyżej 2 miesiąca życia. Ilość ogółem - 60 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651600-4,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 561973 pdf 251.30 KB Piotr Zakrzewski
SIWZ pdf 502.19 KB Piotr Zakrzewski
Zał. 1 doc 83.00 KB Piotr Zakrzewski
Zał. 2 pdf 403.75 KB Piotr Zakrzewski
Zał. 3 docx 22.98 KB Piotr Zakrzewski
Zał. 4 docx 19.76 KB Piotr Zakrzewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 15:42 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. środa, 15 lipiec 2020 11:16 Piotr Zakrzewski