Rejestr umów

Lp. Numer umowy Data
zawarcia
Wykonawca/NIP Zakres umowy Data
obowiązywania
Koszt Podstawaprawna
 1  1/2020
+Aneks nr 1
 20.01.2020 AGL Architekci Sp. z o.o.
03-289 Warszawa
Ul. Ostródzka 53
NIP 5242735328
Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
remont i modernizację
pomieszczeń MSPZOZ
„Dostępność Plus dla
zdrowia”
 6 tygodni od daty
podpisania umowy
 54 000 zł  Art. 4 pkt 8 PZP
 2  2/2020  10.02.2020 Joanna Kasprzak-Dżyberti
Biuro Doradcze Dobry Projekt
Ul. Ozimska 184
45-310 Opole
NIP 9910015931
Usługa doradcza w celu
pozyskania i rozliczania
grantu w ramach programu
„Dostępność Plus dla
zdrowia”
16.03.2020  3 700 zł  Art. 4 pkt 8 PZP
 3  01/mspzoz/2020  27.04.2020  SYNEVO Sp. z o.o.
Ul. Zamieniecka 80 lok 401
04-158 Warszawa
NIP 5272471288
Wykonywanie badań
laboratoryjnych
01.06.2020 -
31.05.2023
 512 771,70
Konkurs ofert –
ustawa o
działalności
leczniczej