Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 295, ze zm.)i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1373, ze zm.) Miejski Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka, wpisany do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011539, NIP 1251134649, REGON 017172050, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert [zwanymi dalej: „SWKO”] i pozostałymi  załącznikami do  ogłoszenia . 
 
Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu  badań diagnostyki laboratoryjnej  mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone: • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1373, ze zm), • Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 295, ze zm.), • Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1292, ze zm.), • Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 849, ze zm.), • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408, ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r.  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950, ze zm.), 
 
Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat , począwszy od dnia 1 czerwca 2020 roku. 
 
Oferent/Wykonawca/Przyjmujący Zamówienie związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 Umowy z Oferentami/Wykonawcami/Przyjmującymi Zamówienie zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto. 
 
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie https://www.mspzoz.pl/ oraz pod numerem telefonu 22/ 786 22 44. 
 
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs  ofert  na  udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka. 
 
Termin składania ofert do dnia 06.04.2020 r. do godziny 1130 
 
Szczegółowe warunki  konkursu ofert, formularz oferty, istotne postanowienia umowy oraz pozostałe załączniki są udostępnione  na stronie internetowej https://www.mspzoz.pl/. 
 
Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Miejskiego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka w dniu  06.04.2020 r.  o godz. 12:00. 
 
Udzielający zamówienia może prowadzić negocjacje z Oferentami w zakresie warunków złożonej oferty. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej   https://www.mspzoz.pl/ w terminie 2 dni od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 
 
Oferentom/Wykonawcom/Przyjmującym Zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającego konkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 150-153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia; 
 
1. Zał.1     -  SWKO – Szczegółowe  Warunki Konkursu Ofert;
2. Zał.2    -  Formularz „OFERTA”;
3. Zał.2.1  -  Zestawienie  „ILOŚĆ BADAŃ”
4. Zał.3    -  Klauzula informacyjna z art.13 RODO
5. Zał.4    -  Istotne postanowienia umowy
6. Zał.5    -  Formularz WYKAZ OSÓB
7. Zał.5.1  -  Formularz WYKAZ Pracowników
8. Zał.6    -  DRUK „Organizacja transportu materiału bakteriologicznego”
9. Zał.7    -  DRUK „Sposób prezentacji wyników badań”
10. Zał.8    -  Formularz WYKAZ USŁUG
11. Zał.9    -  Formularz „OŚWIADCZENIA”
12. Zał.10  -  Formularz „POTWIERDZENIE ODBIORU MATERIAŁU”
13. Zał.11   -  Formularz „Szczegółowy wykaz materiałów tkankowych kierowanych do badań” 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 308.74 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 1 pdf 409.35 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 2 doc 51.00 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 2.1 docx 51.03 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 3 docx 20.68 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 4 pdf 320.11 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 5 doc 33.00 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 5.1 docx 14.25 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 6 docx 13.13 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 7 docx 13.31 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 8 doc 40.00 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 9 docx 16.48 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 10 docx 13.36 KB Piotr Zakrzewski
Załącznik 11 docx 15.39 KB Piotr Zakrzewski
Roztrzygnięcie pdf 356.24 KB Piotr Zakrzewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01 kwiecień 2020 10:01 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 10:24 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 kwiecień 2020 16:23 Piotr Zakrzewski